# تیم_کشاورز_گنخک_شیخها

عکسهای تیم کشاورز گنخک

زمین خاکی کنار روستا 1378 عکس حبیب حیدری       تابستان 1380 ایستاده از چپ: عبدالحسین احمدی-علی مقدمی-علی ایمانیان-حسن قاسمی--عبدالرسول رنجبر-حبیب حسینی-رضا ایمانخواه- نشسته ازچپ:مسلم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 136 بازدید